โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
-  ตำบลไตรตรึงษ์  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายถาวร จงอิ้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุชาติ สอนแก้ว
ครู คศ.2

นายชูชาติ สิทธิรักษ์
ครู คศ.2

นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำ
ครู คศ.3

นางวนิดา เลาหศักดิืประสิทธิ์
ครู คศ.2

นายชานนท์ พุทธรักษา
ครู คศ.1

นางสาวเบญจรัตน์ ผลเจริญ
พนักงานราชการ