กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายถาวร จงอิ้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุชาติ สอนแก้ว
ครู คศ.2

นายชูชาติ สิทธิรักษ์
ครู คศ.2

นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำ
ครู คศ.3

นางวนิดา เลาหศักดิืประสิทธิ์
ครู คศ.3

นายชานนท์ พุทธรักษา
ครู คศ.1

นางสาวเบญจรัตน์ ผลเจริญ
พนักงานราชการ