กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายถาวร จงอิ้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุชาติ สอนแก้ว
ครู คศ.2

นายชูชาติ สิทธิรักษ์
ครู คศ.2

นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำ
ครู คศ.3

นางวนิดา เลาหศักดิืประสิทธิ์
ครู คศ.3

นายชานนท์ พุทธรักษา
ครู คศ.1

นางสาวเบญจรัตน์ ผลเจริญ
พนักงานราชการ

นางสาวดาวเรือง บุตรสำราญ
ครูอัตราจ้าง