รายละเอียดหลักฐานการเบิกประก้นอุบัติเหตุ
รายละเอียดหลักฐานการเบิกประก้นอุบัติเหตุ
หลักฐานการเบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
- ใบรับรองแพทย์
- ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณครูสุรินทร์ทิพย์  ชัยชนะ   093-6154635