ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนนครไตรตรึงษ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาที่ได้รับการยกฐานะ จากสาขาโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมอำเภอเมืองกำแพงเพชร นับเป็นโรงเรียนลำดับที่21 ของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรโดยเริ่มเปิดเป็นสาขาโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมเมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม  2532 มีนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 65 คน อาศัยเรียนในบริเวณ โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ มีครู-อาจารย์จากโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมสับเปลี่ยนหมุนเวียน มาสอนตามรายวิชา โดยมีนายยงยุทธ อินทร์สำเภา อาจารย์ 2 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ทำหน้าที่บริหารโรงเรียนสาขาแทนนายวราห์ มุสิกะปาน  ผู้อำนวยการ  โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม          
       ปีการศึกษา 2533 รับนักเรียนเพิ่มอีก 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 80 คน นายธีรพนธ์ กลางนภา ประธานคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรมีความเห็นว่าน่าจะขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ได้จึงมอบหมายให้นายวราห์ มุสิกะปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม เป็นผู้ดำเนินการโดยการประสานกับดาบตำรวจชัยรัตน์ เกิดยินดี กำนันตำบลไตรตรึงษ์ จัดหาสถานที่ก่อสร้างและขอจัดตั้งโรงเรียน          
       วันที่ 8 มิถุนายน 2534 กรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้ที่ดิน ในพื้นที่เขตป่าสงวน หมู่ที่ 1 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ติดถนนพหลโยธินบริเวณทางแยก วัดวังพระธาตุ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนตามประกาศกรมป่าไม้ที่ 68/2533  เนื้อที่ 32 ไร่ 3 งาน 30.25 ตารางวา

       โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2533 โดยพลเอกมานะ รัตนโกเศศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 รวม 4 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 145 คน กรมสามัญศึกษาจัดสรรครูให้  8  อัตรา และแต่งตั้งนาย ยงยุทธ อินทร์สำเภาเป็นครูใหญ่        
       โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม2534 โดยนางสาวนันทิยา ชุนณวงษ์ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนต่อมาในปี พ.ศ.2537จากนั้นนายเฉลยลาภ ศิริเจริญ ย้ายมารับตำแหน่งในปี พ.ศ.2544 และวันที่ 18 มกราคม 2556 นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว ย้ายรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน