คณะผู้บริหาร

นายภิญโญ แก่งศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสายชล ปิ่นชัยมูล
ครู คศ.3

นายอนุชัย อินทเสน
ครู คศ.3

นายขจรศักดิ์ อ่อนอุทัย
ครู คศ.3