โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
-  ตำบลไตรตรึงษ์  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
คณะผู้บริหาร

นายภิญโญ แก่งศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา