กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพลัฏษ์ ภู่เกต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวปณาลี มณีพราย
ครูผู้ช่วย

นายอำพล กอบธัญกิจ
ครูอัตราจ้าง