พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดและการทำงาน มีคุณธรรมและความรับผิดชอบตนเองและสังคม
 2.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ปฎิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ
 3.  จัดให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระเบียบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
 4.  จัดบรรยากาศทางกายภาพ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
 5.  มุ่งพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่มาตรฐานคุณภาพ