โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
-  ตำบลไตรตรึงษ์  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคงคา โลห์ทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบรรจง เพ่งพิศ
ครู คศ.2