กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัชวาลย์ พระสิริไพบูลย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล
ครู คศ.3

นางสุภาวดี ฤกษ์หร่าย
ครู คศ.3

นายขจรศักดิ์ อ่อนอุทัย
ครู คศ.3

นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติสุดาเกื้อกูล
ครู คศ.2