กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิริพร ละน้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุรินทร์ทิพย์ ชัยชนะ
ครู คศ.3

นายอนุชัย อินทเสน
ครู คศ.3

นางสาวกิตติมา ฤกษ์หร่าย
ครู คศ.3

นางสาวโสพา เบ้าทอง
ครู คศ.3

นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำ
ครู คศ.3

นางวนิดา เลาหศักดิืประสิทธิ์
ครู คศ.3

นายชานนท์ พุทธรักษา
ครู คศ.2

นางภคมนต์ เอิบลาภ
ครู คศ.1

นางสาวภัทราพร คุ้มคงศักดิ์
ครู คศ.1