โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
-  ตำบลไตรตรึงษ์  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวโสพา เบ้าทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุรินทร์ทิพย์ ชัยชนะ
ครู คศ.3

นายอนุชัย อินทเสน
ครู คศ.3

นางพิมพ์ขวัญ สุวรรณชุติกุล
ครู คศ.3

นางสาวกิตติมา ฤกษ์หร่าย
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร ละน้อย
ครู คศ.1

นางภคมนต์ เอิบลาภ
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทราพร คุ้มคงศักดิ์
ครูผู้ช่วย