กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวโสพา เบ้าทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุรินทร์ทิพย์ ชัยชนะ
ครู คศ.3

นายอนุชัย อินทเสน
ครู คศ.3

นางพิมพ์ขวัญ สุวรรณชุติกุล
ครู คศ.3

นางสาวกิตติมา ฤกษ์หร่าย
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร ละน้อย
ครู คศ.1

นางภคมนต์ เอิบลาภ
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทราพร คุ้มคงศักดิ์
ครูผู้ช่วย