กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริพร ละน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุรินทร์ทิพย์ ชัยชนะ
ครู คศ.3

นายอนุชัย อินทเสน
ครู คศ.3

นางพิมพ์ขวัญ สุวรรณชุติกุล
ครู คศ.3

นางสาวกิตติมา ฤกษ์หร่าย
ครู คศ.3

นางสาวโสพา เบ้าทอง
ครู คศ.2

นางภคมนต์ เอิบลาภ
ครู คศ.1

นางสาวภัทราพร คุ้มคงศักดิ์
ครู คศ.1