วารสารไตรทรรศน์
วารสารไตรทรรศน์ ปีที 4 ฉบับที่ 4
วารสารไตรทรรศน์ ปีที 5 ฉบับที่ 5
วารสารไตรทรรศน์ ปีที 6 ฉบับที่ 6
วารสารไตรทรรศน์ ปีที 7 ฉบับที่ 7