กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชลณพรรษธ์ ศรีเริงหล้า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสายชล ปิ่นชัยมูล
ครู คศ.3

นางอโณทัย กมุทชาติ
ครู คศ.3

นางสาวสุเนตร บุตรชานนท์
ครู คศ.2

นายกฤษณ์ ประทุมทอง
ครู คศ.1

นายสุรเชษฐ์ ดวงจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวใกล้รุ่ง ชัยฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง

MR.Richard Dinanas Bayang
ครูอัตราจ้าง