NT Activities News : credit by นางวนิดา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
ยินดีต้อนรับ นายสุรชัย อือนอก ในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนครไตรตรึงษ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คระกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีประจันต์ (เมธีประมุข) จังหวัดสุพรรณบุรี
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมดูแลนักเรียนผู้ประสบปัญหา
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตร พิธีหล่อพระพุทธลีลา พระไพรีพินาศ "วันอนุรักษ์ไทย"
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2563
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ SPM41 Model
รับรางวัลระดับประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ระยะที่1)
มอบเกียรติบัตรนักเรียนดี
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
พิธีมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด แบบ New Normal
พัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาเชิงวิชาการสู่การพัฒนาศักยภาพชีวิต
อบรมการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในวัยรุ่น รอบที่1
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์เป็นสนามสอบ o-net ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมทบทวนความรู้ความถนัดทั่วไป
พิธีทำบุญถวายสังฆทานประกอบการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา 2
รับการนิเทศจากคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณการใช้เงินอุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไข
ส่งมอบป้าย อย.น้อย ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เยี่ยมบ้านและช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564
ตสน.สพม.กพ เข้าติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของโรงเรียนนครไตรตรึงษ์
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์แสดงความยินดีกับ นางสาวอาริษา ฉิมสุพร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพนักงานราชการ
นักเรียนชั้น ม.6 เข้ารับแนะแนวเรื่องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ประจำปีการศึกษา 2563
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ประชาสัมพันธ์วิธีการลดขยะ
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ประจำปีการศึกษา 2563
แสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร