ภาพกิจกรรม
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม
วันที่ 4 กันยายน 25ุ62 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม นำโดย ดร.ภิญโญ แก่งศิริ อำนวยการสถานศึกษา ได้นำคณะครูและนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำการศึกษา โดยมีบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ และได้ส่งผู้แทนคณะกรรมการประเมินและได้ให้คำแนะนำแก่สถานศึกษา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์และผู้มีพระคุณ อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้ได้มีทักษะ มัคนายกน้อย อาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร และมีการสอบวัดความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีเบื้องต้นที่เหมาะสมกับวัย
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,09:54   อ่าน 1808 ครั้ง