ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียบว่าด้วยความประพฤติและบทลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.81 KB 420
คำสั่งโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ เลขที่ 1 - 100 2562 751
คำสั่งโรงเรียนปีการศึกษา 2561 639