โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
-  ตำบลไตรตรึงษ์  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
    โรงเรียนนครไตรตรึงษ์มุ่งสร้างนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และการบริหารจัดการที่เป็นระบบ